Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

این جنگ داخلی نیست!

“این جنگ داخلی نیست. این نسل‌کشی است.
رهایمان کنید تا بمیریم. اما دروغ نگویید.”
سوریه، بَنری از “كفرنبل”

پاسخ دهید