Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

«برای من مهم نیست کی و کجا می میرم»

“برای من مهم نیست که کی یا کجا می‌میرم من. آنچه من اهمیت دارد این است که انقلابیون شعارهای خودشان را ادامه دهند و زمین را با صدای خودشان پرکنند تا زمانی که دیگر عدالت بر روی بدن‌های مردم فقیر ساخته نشود”.

پاسخ دهید